Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;
 Având în vedere prevederile  art. 133  alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                   DISPUN:

Art. 1.  Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua  de joi, 19 decembrie 2019, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
Art. 3. Proiectele de hotărâre înscris pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava.
Art. 4. Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

  

PRIMAR,
ION LUNGU

 
                                                                                        Contrasemnează
                                                                                         Secretar general al municipiului
                                                                                        Jrs. IOAN CIUTAC

 

Nr. 2743
Din 13.12.2019

Inchide