1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc în data de 22 noiembrie 2012.

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava la 10.12.2012, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Direcţia Generală a Domeniului Public începând cu anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 7. Proiect de hotărâre privind tarifele de închiriere aplicabile începând cu anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 8. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de asociere între Municipiul Suceava şi SC Iulius Mall Suceava în vederea susţinerii manifestărilor cultural-artistice care se vor desfăşura cu ocazia Revelionului 2013 în municipilul Suceava, în parcarea Iulius Mall – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Sc Samyx Forest SRL – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 de prelungire a Contractului pentru acordarea de servicii sociale nr.252027/04.05.2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la Contractul nr.250839/24.02.2012 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al municipiului Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU, solicitant Hritcu Aurica şi Gheorghe – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.

 14. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe din gestiunea SC Termica SA, SC Acet SA şi Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara.

 17. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor de taxi disponibile – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara.

 18. Proiect de hotărâre privind necesitatea adoptării unui Plan cuprinzând principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia Locală Suceava în anul 2013 şi criteriile specifice de evaluare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 19. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Administraţia Pieţelor şi Direcţia Generală a Domeniului Public – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 20. Informarea nr.173.864/17.12.2012 privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală în municipiul Suceava în anul 2012.

 21. Raportul nr.35.918/12.12.2012 al Biroului autoritatea locală de autorizare transport.

 22. Diverse.

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 3956/14.12.2012 

Inchide