Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 18 APRILIE 2019, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 28.03.2019;
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 1 din cadrul Art. 4 al HCL nr. 201/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2019, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 81/04.04.2019 privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Profesioniștilor Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Umanitară „CREST CRE ative Strategies” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația de Caritate și Întrajutorare „Ana” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Pentru Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  13. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. Attrius Developments S.R.L. Iași, în vederea susținerii manifestărilor cultural – artistice, care se vor desfășura cu ocazia „Zilelor Sucevei”, în Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2019 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
  15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 208/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  17. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  18. Proiect de hotărâre privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Ștefan Luchian” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Crângului” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Barbu Ștefănescu Delavrancea” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru dotarea cu aparatură medicală performantă a cabinetelor de specialitate ale Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, pentru anul 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2019 încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” – Serviciul social de îngrijiri la domiciu pentru persoanele vâstnice, proiect intitulat „Alături de cei nevoiași și suferinzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2019 încheiat între Municipiul Suceava și Asociația Lumină Lină Suceava – „Centrul social de zi – Sfânta Vineri” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  25. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină Lină Suceava – „Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost – Sfânta Vineri” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA – „Centrul de zi de recuperare Emanuel Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Sandu Victor Ioan – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  28. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  29. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 266 din 31.08.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unor parcele de teren în suprafață totală de 13794 mp, teren situat în Suceava, str. Grigore Alexandru Ghica, cartier Ițcani, în vederea amenajării unui cimitir - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  30. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava a imobilului – clădire „Grădinița cu program prelungit nr. 4”, din administrarea Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  31. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației constând în două parcele de teren, respectiv parcela cadastrală nr. 53401 în suprafață de 140 mp și parcela cadastrală 53400 în suprafață de 165 mp, situate în intravilanul municipiului Suceava, zona Metro, municipiul Suceava, parcele de teren afectate de rețeaua stradală propusă în PUZ – ul aprobat - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  32. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Calea Unirii, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  33. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Transagent S.R.L. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 218/31.08.2006 privind avizarea utilizării stațiilor de călători de către operatorii de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean și interjudețean - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
  35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului local privind creșterea performanței energetice a 102 blocuri din Municipiul Suceava, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare  - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
  36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2019 al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  37. Raport de actualizare al Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Suceava pentru anul 2018 înregistrat sub nr. 12137/11.04.2019;
  38. Diverse.
  

PRIMAR,
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,
 Secretar municipiu    
  Jr. IOAN CIUTAC     

 Nr. 987  
 Din 12.04.2019
 

Inchide