1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in 12 noiembrie 2009 .
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
 3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
 4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii pentru anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii aportului de capital al Municipiului Suceava la S.C. A.C.E.T. S.A. Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava
 6. Proiect de hotarare pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii „ Reabilitarea termica a 25 blocuri de locuinte „ incluse in lista de prioritati care face parte din programul local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Suceava , judetul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „ Amenajarea cinematografului Modern , municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii a 12 apartamente din blocul de locuinte nr.22 Ansamblul de locuinte Obcine 1B, a raportului de expertiza tehnica si evaluare, privind evaluarea proprietatii imobiliare rezidentiala bloc nr.22 din Ansamblul Obcine 1 B, precum si a diferentelor de achitat de catre contractanti-initiator Primarul municipiului Suceava
 9. Proiect de hotarare privind vanzarea a 3 apartamente situate in blocurile construite din fondurile statului si aflate in administrarea Consiliului local al Municipiului Suceava, str. Luceafarului nr.22, bl.E83, sc.C, ap.18, Calea Burdujeni nr.23, bl.148, sc.A, ap.22, str. Oituz nr.22, bl.O4, sc.B, ap.28, catre titularii contractelor de inchiriere, in conditiile impuse de Decretul Legea nr. 61/1990 ( republicat ) si a Legii nr. 85/1992 ( republicata ) –initiator Primarul municipiului Suceava
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea divizarii unei suprafete de 81.500 mp teren proprietatea privata a municipiului Suceava , intr-un numar de 142 parcele cadastrale si retea de drumuri de acces aferenta , care vor fi atribuite in folosinta gratuita tinerilor conform Legii 15/2003, in zona Tatarasi-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitant S.C. Saydam S.R.L.-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
 12. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de dare in administrare pentru unitatile de invatamant preuniversitar a bunurilor imobile terenuri si cladiri apartinand domeniului public al Municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului dobanzii anuale pentru spatiile medicale cumparate cu plata in rate – initiator Primarul municipiului Suceava
 14. Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 79 familii –initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-ON Moldova sucursala Suceava a terenului in suprafata de 1 mp situat in Suceava , str. Tiberiu Popeia fn-initiator Primarul municipiului Suceava
 16. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre E-ON Moldova Distributie S.A. a terenului in suprafata de 15 mp situat in Suceava , str. Traian Taranu , in vederea amplasarii unui post de transformare-initiator Primarul municipiului Suceava
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-ON Moldova Distributie S.A. a terenului in suprafata de 1 mp situat in Suceava , str. Pictor Panaiteanu fn-initiator Primarul municipiului Suceava
 18. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei societatii S.C. Dedeman S.R.L. constand in obiectivul de investitii „ Strada cu doua sensuri de circulatie racordata la DN 17 „-initiator Primarul municipiului Suceava
 19. Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la H.C.L. nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii si prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenurile si spatiile cu alta destinatie decat locuinta, proprietate a municipiului Suceava pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava
 21. Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti-constructii si gradini catre proprietarii constructiilor-case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
 22. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava
 23. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in B-dul George Enescu nr.46, bl.T95-initiator Primarul municipiului Suceava
 24. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit si amenajarea unor alei de acces-initiator Primarul municipiului Suceava
 25. Proiect de hotarare pentru completarea anexei nr.1 din cadrul art.1 la HCL nr. 203/2003 privind zonarea intravilanului si extravilanului municipiului Suceava, modificata prin HCL nr. 379/2005-initiator Primarul municipiului Suceava
 26. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si S.C. Defel Com S.R.L. Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 27. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava in domeniul privat al municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 28. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a pretului de vanzare a cabinetului medical din Centrul Medical Bucovina str. Calea Unirii nr. 24-26-initiator Primarul municipiului Suceava
 29. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 de prelungire a Contractului pentru acordarea de servicii sociale-initiator Primarul municipiului Suceava
 30. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL-initiator Primarul municipiului Suceava
 31. Proiect de hotarare privind actualizarea statelor de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava , aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava si serviciile publice de subordonare locala-initiator Primarul municipiului Suceava
 32. Informarea Serviciului evidenta si administrarea imobilelor de locuit, inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 37714/10.12.2009
 33. Diverse

 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 3657 din 11.12.2009

 

Inchide