Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 15 DECEMBRIE 2016, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 24.11.2016.
2. Proiect de hotătâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 07.12.2016, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
5. Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. Iulius Management Center S.R.L. Iași, în vederea susținerii manifestărilor cultural – artistice, care se vor desfășura cu ocazia „Revelionului 2017”, în municipiul Suceava, în parcarea Iulius Mall Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.195 din 14.06.2016 precum și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava.
8. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 56 în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu o sală de pacienți și amenajare alee de acces, către S.C. Adriana Istocescu S.R.L., în vederea schimbării destinației din spațiu de locuit în cabinet medical - inițiator Primarul municipiului Suceava.
9. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Traian Vuia nr. 2D, în vederea extinderii unei clădiri existente - inițiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren aparținând domeniului public al muncipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a unei cote părți indivize de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. 1 Decembrie 1918 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a preluării unor terenuri din fondul forestier de stat în domeniul public al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui număr de 2.598 locuri de veci în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii din cartierul Burdujeni, județul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotătâre privind retragerea concesiunii asupra terenului în suprafață totală de 6.600 mp, situat în Suceava, B-dul. George Enescu fn., Inspectoratului Județean de Poliție Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotătâre privind aprobarea de principiu a atribuirii în folosință gratuită, pe perioada de existență a construcției către Curtea de Apel Suceava – Judecătoria Suceava a unui teren proprietate a Municipiului Suceava în suprafață de 6.600 mp situat în Suceava B-dul. George Enescu fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de trafic pe Calea Unirii din municipiul Suceava (sectorul delimitat între podul peste râul Suceava și pasajul superior de cale ferată) - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local S.A. - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
19. Proiect de hotărare privind aprobarea utilizării sistemelor de iluminat public rezultate prin dezafectarea acestora în urma modernizării iluminatului public, pentru realizarea extinderilor de rețea electrică în zonele care nu sunt racordate la energie electrică cât și pentru alte lucrări în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărare privind modificarea clauzei 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 251973/27.04.2016 aprobat prin HCL nr. 141/21.04.2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărare privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2017, obiectivele stabilite și indicatorii de evaluare - inițiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
23. Proiect de hotărare privind atribuirea atestatului Administrator de imobil - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache.
24. Raport anual de analiză și evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.10.2015 – 30.09.2016 al Compartimentului autoritatea locală de autorizare transport înregistrat sub nr. 37.838/05.12.2016.
25. Diverse.

      PRIMAR,
    ION LUNGU            

 Avizat pentru legalitate,

 Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 2.984
  Din 9.12.2016
   

 

Inchide