Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 14 decembrie 2017, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 04.12.2017, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind cuantumul ratelor lunare / anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă și a tarifelor aplicabile pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Contractul nr. 251878/4125/2017 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ aprobat în baza HCL nr. 73/30.03.2017 – inițiator Primarul municipiului Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 252367/05.05.2017 aprobat prin HCL nr. 125/27.04.2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
8. Proiect de hotărâre privind completarea unor bunuri imobile din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
9. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 18 din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenuri noi identificate în vederea amenajării unor locuri de parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 137 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Suceava, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, în care funcționează unități medicale precum şi a celor în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor OUG nr. 68/28.05.2008 și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisia constituită în vederea vânzării spațiilor medicale – inițiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui drept de folosință (drept de uz și servitute) cu titlu gratuit, către S.C. Delgaz Grid S.A. a terenului în suprafață de 18 mp, situat în Suceava, str. Zamca fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru folosința unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Ștefan cel Mare fn, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent - inițiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Cadru al Centenarului Marii Uniri ( 1918 – 2018) - inițiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților care vor avea loc cu prilejul sărbătoririi a 630 de ani de atestare documentară a orașului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/29.01.2015 și HCL nr. 333/24.11.2016 – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a amenajării pasajului pietonal subteran situat în Calea Unirii (zona Ambro – Carrefour) – inițiatori consilierii locali: dl. Bejinaru Mitică, dl. Buceac Ioan Gabriel, d-na. Cocriş Doiniţa Nela, dl. Cristescu Florin, d-na. Fuior Iuliana, dl. Mocanu Vasile, dl. Păduraru Andrei – George și dl. Petrescu Gheorghe;
17. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2018, obiectivele stabilite și indicatorii de evaluare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
18. Informarea Biroului de evidență și administrare a imobilelor de locuit, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 42.315/07.12.2017.
19. Raport anual de analiză și evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.10.2016 – 30.09.2017 înregistrat sub nr. 42.021/05.12.2017;
20. Diverse


PRIMAR
ION LUNGU
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  3105
Din 08.12.2017

Inchide