1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava  ce a avut loc in data de 31 martie 2011 .
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2011 , pe cele 2 sectiuni: Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare-initiator Primarul municipiului Suceava
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte si functiuni complementare locuirii pe terenuri proprietati private in suprafata totala de 47.156 mp, solicitanti: proprietarii de terenuri ( fost RAAPPS ) , str. Parcului-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
 4. Proiect de hotarare privind schimbul de teren , in suprafata de 32 mp, -teren apartinand domeniului privat al municipiului Suceava , cu suprafata de 32 mp-proprietatea fam. Salvar Mircea si Tatiana –initiator Primarul municipiului Suceava
 5. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.1 la HCL nr. 188/22.06.2005 pentru solutionarea cererilor de atribuire de terenuri in baza Legii nr. 15/2003, republicata-initiator Primarul municipiului Suceava
 6. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei S.C. General Construct SRL constand in bransamentul de apa potabila ( PEHD ø 160 mm-275 ml si PEHD ø 110 mm-150 ml) si a caminului de apometru aferent acestuia , situat in municipiul Suceava , str. Ilie Ilascu fn-initiator Primarul municipiului Suceava
 7. Proiect de hotarare privind modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
 8. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
 9. Proiect de hotarare privind atribuirea autorizatiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane in regim de taxi-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale-initiator Primarul municipiului Suceava
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale incheiat intre Municipiul Suceava si Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local Radauti-initiator Primarul municipiului Suceava
 12. Proiect de hotarare cuprinzand norme privind buna convietuire , ordinea si linistea publica, transportul public de calatori , gospodarirea orasului si protectia mediului-initiator Primarul municipiului Suceava
 13. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 14. Proiect de hotarare privind transformarea, in conditiile legii, a unui post-functie publica vacanta in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 15. Raport de evaluare  al comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi , inregistrat la nr. 14019/08.04.2011
 16. Raport al comisiei de evaluare constituita in baza Dispozitiei Primar nr. 2819 din 17.10.2008, inregistrat la nr. 14097/11.04.2011.                                      
 17. Diverse.
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 1345/08.04.2011

Inchide