1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 31.05.2012 şi 21.06.2012;

 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui. Băişanu Ştefan Alexandru şi declararea ca fiind vacant al locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Rusu Paul în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrele I şi II ale anului 2012, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a garantării unui împrumut în valoare de 15.000.000 lei, care urmează să fie contractat de către S.C. „Termica” S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Termica” S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava, ca reprezentant al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 11. Proiect de hotărâre privind acordul la subconcesionarea activelor ce fac obiectul Contractului de concesiune nr. 16631/2011 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în cadrul proiectului „Pieţe Urbane Sustenabile, cod 4772, faza I”, cofinanţat în cadrul Programului de Cooperare Teritorială URBACT II, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei privind soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor, conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, şi a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 16. Proiect de hotărâre privind consituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire a copiilor conforme pentru transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni / lucrări de interes local pe care persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social are obligaţia de a le presta lunar conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 18. Cererea de concediu a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr.93/06.06.2012;

 19. Diverse.

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 2132/06.07.2012

Inchide