1.    Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” în cadrul Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor ce urmează a fi finanțate din fondurile nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de „Întreținere și reparații străzi” pe raza municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare rețele de termoficare și puncte termice – Lot 1: Punct termic Parc, str. Ion Vodă Viteazul; Lot 2: Punct termic Obcini 4, str. Gavril Tudoraș, Stațiunii, Victoriei și Măgurei; Lot 3: Punct termic Zamca 4, str. Grigore Ureche, Ion Neculce, Octav Băncilă și Stejarului” – inițiator Primarul municipiului Suceava;

6.     Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

7.     Proiect de hotarâre privind  actualizarea numărului de personal şi a statului de funcţii pentru Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor, a numărului de personal şi a statului de funcţii al Direcţiei Generale a Domeniului Public, a numărului de personal şi a statului de funcţii al Direcţiei Administraţia Piețelor și Primăriei municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 

PRIMAR,
ION LUNGU        

    
Avizat pentru legalitate,
  Secretar municipiu
    Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 617
  Din 14.03.2016  

Inchide