DISPOZIŢIE
privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,
în data de 17 mai 2024, ora 9:00


  Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;
                    
 Având în vedere prevederile art. 134 alin. (4) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art.1. Ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua de 17 mai 2024, ora 9°°, online, conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la prezenta dispoziție. 
Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Suceava. 
Art.4. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit.c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.


PRIMAR,
ION LUNGU

                                                                                                                        
                                                                                                                       


                                                                                                                 Contrasemnează
                                                                                                              SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                                                      Jrs. IOAN CIUTAC

 


  Nr. 1962
  Din 16.05.2024

Inchide