DISPOZIŢIE de aprobare a Regulamentului cu privire la programarea on-line în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit cetăţenia română conform Legii nr.213/2013
 
            Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;
 
            Având în vedere referatul înregistrat cu nr. 31591/20.11.2013 al Direcţiei municipale de evidenţă a persoanelor
            În temeiul prevederilor Legii nr. 213/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
            În temeiul prevederilor art. 63 alin.1 lit.”e” şi art. 68 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
 
DISPUN:
 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul cu privire la programarea on-line în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit cetăţenia română conform Legii nr. 213/2013 care face parte integrantă din prezenta dispoziţiei.

Art.2. Serviciul stare civilă va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

nr.  3283 din 20.11.2013

 

Inchide