DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 31 mai 2007, ora 14.00

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art. 39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 mai 2007, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

01. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 29.03.2007 şi 26.04.2007;
02. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
03. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2006 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
04. Proiect de hotărâre privind utilizarea în cursul anului 2007 a disponibilităţilor fondului de rulment constituit la finele anului 2006 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
05. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurilor  de emitere de obligaţiuni municipale în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local, refinanţării datoriilor existente, de la caz la caz şi asigurării fondurilor necesare cofinanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
06. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la Contractul nr. 42576/29.12.2006 pentru acordarea subvenţiei pentru transportul public local de călători în municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
07. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii dintre Consiliul Local al municipiului Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava în vederea realizării Sistemului Informatic Integrat la nivelul judeţului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
08. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Semaforizarea intersecţiei străzilor Mărăşeşti cu Zamcei" - iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu
09. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare parc central municipiul Suceava, judeţul Suceava" - iniţiator Primarul municipiului Suceava
10. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a trei autoturisme - iniţiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală "Lira de Aur" - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism (P.U.D.) - iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism (P.U.Z.) - iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu
14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 334/27.11.2006 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern privind trecerea unei suprafeţe de teren situate în municipiul Suceava, judeţul Suceava, din proprietatea statului român domeniul public şi administrarea Direcţiei Silvice Suceava, în proprietatea municipiului Suceava şi administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava
15. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul Municipiului Suceava
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor parcele de teren situate în Suceava precum şi condiţiile de organizare a licitaţiei - iniţiator Primarul municipiului Suceava
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, str. Alexandru cel Bun nr. 4 - iniţiator Primarul municipiului Suceava
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava - str. Calea Unirii fn şi condiţiile de organizare a licitaţiei - iniţiator Primarul municipiului Suceava
19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit - iniţiator Primarul municipiului Suceava
20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii existente - iniţiator Primarul municipiului Suceava
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Baladei f.n. - iniţiator Primarul municipiului Suceava
22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 86/26.04.2007 privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Bethesda S.R.L. Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Bucovina Ecotermgaz S.A. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare a licitaţiei în vederea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava Zona Cartodrom - iniţiator Primarul municipiului Suceava
25. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren în municipiul Suceava, str. Eroilor nr. 54, bl. 113 - iniţiator Primarul municipiului Suceava
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului de participare a populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - iniţiatori consilierii locali Cristina Iordăchel, Monica Loredana Săndulescu şi Neculai Barbă
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Suceava la concursul între unităţi administrativ teritoriale din judeţul Suceava, în vederea realizării obiectivelor de bună gospodărie a localităţilor urbane şi rurale în anul 2007 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice în municipiul Suceava" - iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu;
29. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Primăria municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
30. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
31. Proiect de hotărâre privind transformarea în condiţiile legii, a unui post în statul de funcţii al Direcţiei Administrarea Pieţelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
32. Adresa de comunicare a Hotărârii nr. 21 a Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. T.P.L. S.A. Suceava privind strategia de dezvoltare a societăţii, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 130/17.04.2007;
33. Sesizarea domnului Dimofte Valentin, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 98/21.03.2007;
34. Cererea d-lui Ciurlică Gheorghe înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 140/23.04.2007;
35. Diverse.

 

PRIMAR,
Ion Lungu

 

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

 

Inchide