Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local in data de 31 ianuarie 2007 Imprimare E-mail

Dispoziţie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 31 ianuarie 2007, ora 12.00

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art.40 alin.1 si 3 şi art. 71 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată

DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 ianuarie 2007, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.    Aprobarea proceslor verbale ale sedinţelor Consiliului Local ce au avut loc în data de 18.12.2006 şi 28.12.2006 ;
2.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui Viorel Seredenciuc şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava- iniţiator Primarul municipiului Suceava
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2007-iniţiator Primarul municipiului Suceava
4.    Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Primăria municipiului Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava
5.    Proiect de actualizarea structurii de personal a Direcţiei de Asistenţă Socială potrivit atribuţiilor şi competenţelor ce-i revin conform legislaţiei în vigoare şi actualizarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a acestei Direcţii-iniţiator Primarul municipiului Suceava
6.    Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei , statului de funcţii, numărului de personal şi a Regulamentului de organizare şi Funcţionare pentru direcţia Tehnică – Coordonare Servicii Pulice –iniţiator Primarul municipiului Suceava
7.    Proiect de hotărâre privind infiintarea Direcţiei de Cultură a municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava
8.    Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant din statul de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava
9.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei aleii de acces la cabinetele medicale existente la parterul blocului de locuinţe , solicitant S.C. MED-ECHO-DENT S.R.L.- iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu
10.    Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren pe str. B-dul George Enescu , ce aparţine domeniului privat al municipiului Suceava –iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu
11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism P.U.Z.- solicitant S.C. FORUM LEX S.R.L.-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu
12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism P.U.Z.-solicitanţi S.C. General Construct S.R.L., Parohia Bisericii Ortodoxe Armene- iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a suprafeţei de 340 mp, pe str. Lazăr Vicol f.n. , către Parohia Ortodoxă „ Sf. Spiridon „ Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu
14.    Proiect de hotărâre privind schimbul de teren, în suprafaţă de 10 mp- aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava , cu suprafaţa de 10 mp- teren proprietatea fam. Cosmulese Gheorghe şi Viorica – iniţiatori Primarul municipiului Sucea şi viceprimarul municipiului Suceava  Angela Zarojanu
15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare piaţa agroalimentară George Enescu – alee comercială”-iniţiator Primarul municipiului Suceava
16.    Proiect de hotărâre priind vânzarea prin licitaţie publică a apartamentelor necontractate din blocurile de locuinţă nr.20, 21, 22 din Ansamblul de locuinţe Obcini IB din municipiul Suceava-iniţiator Primarul municipiului Suceava
17.    Proiect de hotărâre privind vânzarea a 3 apartamente situate în blocurile construite din fondurile statului, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava , către titularii contractelor de închiriere, în condiţiile impuse de decretul Lege nr.61/1990 ( republicat) şi a Legii nr.85/1992 (republicată)-iniţiator Primarul municipiului Suceava
18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale –iniţiator Primarul municipiului Suceava
19.    Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2006, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 2605/18.01.2007.
20.    Informare priind activitatea desfăşurată de Poliţia Comunitară Suceava în trim. IV 2006, înregistrată la primăria municipiului Suceava la nr. 186182/19.12.2006.
21.    Informare privind activitatea Poliţiei Municipiului Suceava în anul 2006, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 7/09.01.2007.
22.    Plângerea S.C. Transporturi Auto Suceava S.A. înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava
23.    Cererea d-lui Rădăşanu Cătălin, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 1/05.01.2007.
24.    Cererea d-lui Scheuleac Ghe. înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 486/12.12.2006.
25.    Cererea d-lui Sveduneac Mircea înregistrată la Consiliul local al municipiului Suceava la nr. 506/20.12.2006.
26.    Cererea d-lui Adomniţei Constantin , înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr.8/08.01.2007.
27.    Cererea d-lui Antoniac Teofil , înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 3455/09.01.2007 .
28.    Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

 

Nr. 229
Din 26.01.2007

Inchide