DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 29 noiembrie 2007, ora 14.00 
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
DISPUN: 
Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 noiembrie 2007, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.       Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 18.10.2007, 25.10.2007 şi 09.11.2007;
2.       Proiect de hotărâre de modificare a art. 4 pct.2 din cadrul HCL nr. 172/2004 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, modificată prin HCL nr. 48/2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.       Proiect de hotărâre de modificare a art. 2 din HCL nr. 179/2004 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. ACET S.A. Suceava, modificată prin HCL nr.75/2006 şi 289/2005 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.       Proiect de hotărâre privind efectuarea rectificării şi efectuarea virărilor de credite în cadrul bugetului local pe anul 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.       Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 127/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7.       Proiect de hotărâre privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de autoritatea locală de transport - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu pentru includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Suceava pentru anul 2008 a unor sume în vederea realizării clauzelor Contractului colectiv de muncă / Acordului colectiv ce se încheie între primarul municipiului Suceava şi Sindicatul Liber al Salariaţilor din Primăria municipiului Suceava pentru anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a propunerilor de criterii de acces la locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant AILIESEI BOGDAN IONUŢ - iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu – SC RMS INDUSTRIAL SRL şi PRICOP SILVIU BOGDAN - iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic Zonal – solicitant SC TRANSPORTURI AUTO SA - iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
13.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HGR nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L. constând în o parcelă de teren în suprafaţă de 3.053 mp situată în zona Zamca, municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16.    Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17.    Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren situate în municipiul Suceava str. Universităţii fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor parcele de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava precum şi condiţiile de organizare a licitaţiei - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor parcele de teren aparţinând domeniului public al municipiului Suceava precum şi condiţiile de organizare a licitaţiei - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Zorilor nr. 12 şi stabilirea preţului concesiunii - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi amenajarea unor alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării unor spaţii comerciale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit prin crearea unui gol de uşă prin desfacerea unui parapet de fereastră, construire scări şi rampă pentru persoane cu dizabilităţi psihomotorii - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
25.    Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
26.    Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str.Curtea Domnească, nr.6, bl.11 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei pentru analiza pierderilor de apă rece şi apă caldă la nivelul asociaţiilor de proprietari şi a Regulamentului de funcţionare a acesteia - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
28.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava şi înfiinţarea Autorităţii locale de transport - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
29.    Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei Tehnice – Coordonare Servicii publice – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
30.   Diverse.

PRIMAR,
Ion Lungu
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Ioan Ciutac
 
Nr. 3777
Din 23.11.2007

Inchide