DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 29 mai 2008, ora 12.00 
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava
În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată; DISPUN: 
Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 mai 2008, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.       Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 21.04.2008.
2.       Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetelor , situatiilor financiare anuale si contului de executie a fondului de rulment pentru anul 2007-initiator Primarul municipiului Suceava
3.       Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
4.       Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
5.       Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
6.       Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile-initiator Primarul municipiului Suceava
7.       Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
8.       Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia „ –initiator Primarul municipiului Suceava
9.       Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „ Extindere, modernizare si refunctionalizare sala de sport „ la Colegiul National „Stefan cel Mare” Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava;
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiilor comerciale proprietate privată ale agenţilor economici situate pe aleea comercială a Pieţii Agroalimentare George Enescu precum şi a închirierii suprafeţelor de teren aferente acestora în vederea modernizării conform PUD – ului aprobat prin HCL nr. 132/28.06.2007 – Iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11.    Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare al municipiului Suceava „ , unor veterani de razboi –initiator Primarul municipiului Suceava
12.    Proiect de hotarare privind completarea anexei HCL nr.249/2007 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de autoritatea locala de transport- initiator Primarul municipiului Suceava
13.    Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a celor 72 de locuinte ANL, prin preluarea solicitantilor inscrisi in lista de prioritate-initiator Primarul municipiului Suceava
14.    Proiect de hotarare privind transformarea , in conditiile legii, a unui post-functie publica-in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului-initiator Primarul municipiului Suceava
15.    Raport de activitate al doamnei viceprimar al municipiului Suceava -Angela Zarojanu , inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 105/14.05.2008
16.    Raport de activitate pentru perioada ianuarie 2007-martie 2008 al domnului consilier local Mihail Aurel Steiciuc , inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 104/14.05.2008
17.    Raport asupra activitatii desfasurate in perioada ianuarie 2007-martie 2008 de domnul consilier local Corneliu Vornicu, inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 106/14.05.2008.
18.    Raport asupra activitatii desfasurate in perioada ianuarie 2007-martie 2008 de domnul consilier local Cosmulese Gheorghe, inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 107/14.05.2008.
19.    Raport de activitate al consilierului municipal Suceava ing. Radu Vatafu, inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 109/19.05.2008.
20.    Diverse.
 

 

 

 

PRIMAR,
ION LUNGU
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Inchide