Dispoziţie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 29 martie 2007

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art.39 alin.1 si 3 şi art. 68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

DISPUN:

Articol unic: Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29.03.2007, ora 14,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava -nr.50-, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal al şedinţei Consiliului Local ce a avut loc în data de 22.02.2007.
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui Seredenciuc Viorel şi declararea ca fiind vacant al locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava, Viceprimarul municipiului Suceava şi consilierii locali Bilius Vasile, Cosmulese Gheorghe, Jitariu Gheorghe, Oanea Elena, Steiciuc Mihai Aurel, Vornicu Corneliu.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 4 pct. 1 din cadrul HCL nr. 172/2004 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate- iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5. Proiect de hotărâre privind cererea Forumului Democrat al Germanilor din România Organizaţia Locală Suceava pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea a 2 apartamente situate în blocurile construite din fondurile statului, str. Rândunicii nr.2, bl.37, sc.A, ap.5, respectiv Aleea Dumbrăvii nr.5, bl.5, sc.A, ap.1, aflate în administrarea Consiliului Local, către titularii contractelor de închiriere, în condiţiile impuse de Decretul Lege nr.61/1990 (republicat) şi a Legii nr.85/1992 (republicată) - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii apartamentelor proprietate privată cu balcoane-iniţiatori Pimarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism (P.U.D.) - iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism - (P.U.D.) - solicitanţi Mandachi Andrei Alexandru şi Mandachi Ştefan Valentin-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 10 din H.C.L. nr. 275/31.08.2005 referitoare la concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren din domeniul privat al municipiului Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.
11.Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unor parcele de teren ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava -iniţiatori Primarul municipiului suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.
12. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava -iniţiator Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.
13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei societăţii S.C. CASA MEA CONSTRUCT S.R.L. Cluj Napoca constând în obiectivul „Deviere reţea alimentare cu apă şi canalizare    B-dul George Enescu fn„ situat în municipiul Suceava -iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate publică şi privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii cu altă destinaţie situate la parterul blocurilor de locuinţe-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul Municipiului Suceava Angela Zarojanu.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea teraselor estivale în zonele publice ale municipiului Suceava-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei parcele de teren ce aparţine domeniului privat al municipiului -iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.
17. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a trei parcele de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Suceava în vederea amenajării de terase sezoniere, perioada 1 mai - 31 octombrie 2007-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării „Programului de reparaţie şi reabilitare termică a unor clădiri din municipiul Suceava"-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.
19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a două parcele de teren ce aparţin domeniului public al municipiului pentru amplasarea a două panouri publicitare - iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul Municipiului Suceava Angela Zarojanu.
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren în municipiul Suceava, str. Zamca nr.23, bl.64-iniţiator Primarul Municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren în municipiului Suceava, str. Vişinilor nr.3, bl.59, sc.A-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind completarea şi eliminarea unor poziţii din anexa nr.2 la HGR nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren în municipiul Suceava, str. Calea Unirii nr.39, bl.92, sc.L-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren în municipiul Suceava,    B-dul George Enescu nr.40, bl.T94-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
25. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Camera de Comerţ .Industrie şi Agricultură Suceava -iniţiator Primarul municipiului Suceava.
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de ŞTEFAN CEL MARE Şl SFÂNT pieţii publice amplasată la intersecţia străzilor Mărăşeşti şi Mărăşti - iniţiator consilier local Virginel lordache.
27. Proiect de hotărâre privind repartizarea imobilului de stat, situat în Suceava, str. 22 Decembrie nr.127 familiei Proboteanu Alina, imobilul situat în Suceava, str. 22 Decembrie nr.234 familiei Petrescu Ion Radu, imobilul situat în Suceava, str. 22 decembrie nr.113 familiei Lungeanu Florin şi imobilul situat în Suceava, str. Mihai Viteazu nr.52, familiei Matei Cătălin Nelicu -iniţiator Primarul municipiului Suceava.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
29. Proiect de hotărâre privind transformarea , în condiţiile legii, a unor posturi-funcţii publice-iniţiator Primarul municipiului Suceava
30. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii pentru Direcţia Tehnică-Coordonare Servicii Publice-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca Municipiul Suceava prin Primar să efectueze demersurile necesare în vederea preluării Asociaţiei Sportive Fotbal Club Cetatea Suceava -iniţiator Primarul municipiului Suceava.
32. Raport privind starea economică , socială şi de mediu a municipiului Suceava şi activitatea administraţiei publice, locale în anul 2006 al Primarului municipiului Suceava, înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 94/20.03.2007.
33. Raportul de activitate pe anul 2006 al consilierului municipal Cornel Caşu, înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 73/07.03.2007.
34. Cererea domnului Gemeniuc Gheorghe, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 83/14.03.2007.
35. Cererea domnului Butnariu Ionel înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 9855/02.2007.
36. Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Inchide