Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local in data de 28 iunie 2007 Imprimare E-mail
Dispoziţie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 28 iunie 2007, ora 14.00

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava  

În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

DISPUN: 

Articol unic:

Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 iunie 2007, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 

 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 09.05.2007 şi 31.05.2007;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul municipiului Suceava a sumei de 400.000 lei Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari privind consumul de apă rece potabilă şi canalizare de familia Cojocaru Mihaela - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 5 familii - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea a 10 apartamente situate în blocurile construite din fondurile statului, str. Mesteacănului, nr.4, bl.23, sc A, ap.4; str. Amurgului, nr.9, bl. 122, sc C, ap.6; str. Muncii, nr.2, bl.94, sc B, ap.3; str. Grigore Antipa, nr.7, bl.68, sc C, ap.5; str. Bistriţei, nr.15, bl.H7, sc A, ap.1; str. Bujorilor, nr.11, bl.104, sc D, ap.2; str. Eroilor, nr.18, bl.85, sc A, ap.9; str. Iacob Zadik, nr.3, bl.76, sc B, ap.2; str. Vişinilor, nr.4, bl.57, sc B, ap.2; str. Lt. Mircea Damaschin, nr.16, bl.3, sc A, ap.46 către titularii contractelor de închiriere în condiţiile impuse de Decretul Lege nr. 61/1990, republicat şi a Legii nr. 85/1992, republicată- iniţiator Primarul municipiului Suceava;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Mirăuţi", municipiul Suceava, judeţul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava - d-na. Angela Zarojanu;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii "Semaforizarea intersecţiei străzilor M. Damaschin, Amurgului, Calea Unirii" DN 29 - iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava - d-na. Angela Zarojanu;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiţii "Utilităţi pentru locuinţe petru tineri destinate închirierii Cartier Burdujeni, str. Privighetorii, etapa a II a, municipiul Suceava" - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii "Modernizarea instalaţiilor de alimentare electropompe cu utilizarea convertizoarelor de frecvenţă" - CET Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism - PUD - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava - d-na. Angela Zarojanu;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism - PUD "Modernizare Piaţa Agroalimentară "George Enescu" - Aleea Comercială" - Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava - d-na. Angela Zarojanu;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism - PUZ - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava - d-na. Angela Zarojanu;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism - PUZ pentru construirea a două locuinţe - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava - d-na. Angela Zarojanu;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism - PUZ pentru construire "Ansamblu rezidenţial Panoramic" - municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava - d-na. Angela Zarojanu;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate până la data de 30.06.2007 a unui număr de trei garaje construite pe terenul municipiului Suceava - domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava - d-na. Angela Zarojanu;

17. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Suceava cu Consiliul Judeţean Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

18. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de acordare a dreptului de superficie pentru terenurile proprietate a municipiului Suceava ocupate de construcţii autorizate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

20. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Universităţii nr.19, proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv S.C "PYRANIA IMPEX" S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, precum şi condiţiile de organizare a licitaţiei, în vederea amplasării unor stâlpi de susţinere a reţelei de transmisii servicii de televiziune, internet şi telefonie din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

22. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoanele cu handicap locomotor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amplasării unui punct de informare turistică de interes public - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

24. Proiect de hotărâre de revocare a HCL nr. 115/2007 privind aprobarea închirierii prin licitaţiei publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava str. Calea Unirii fn. precum şi condiţiile de organizare a licitaţiei - iniţiator consilierul local dl. Niculai Barbă;

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Suceava la Campania "Săptămâna Mobilităţii Europene 2007" - iniţiator consilierul local dl. Viorel Seredenciuc ;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului de participare a populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - iniţiatori consilierii locali: d-na. Cristina Iordăchel, d-na. Monica Loredana Săndulescu, dl. Niculai Barbă, dl. Radu Florin Vătafu;

28. Proiect de hotărâre privind evacuarea administrativă a familiei Obreja Vasile Florin, din imobilul situat în Suceava, str. Mihai Viteazu nr.25 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea unei funcţii contractuale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

30. Informarea Primarului municipiului Suceava referitoare la efectuarea concediului de odihnă aferent anului 2006, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 193/22.06.2007;

31. Adresa de comunicare a hotărârii AGA la S.C. T.P.L. S.A. Suceava nr. 22/17.05.2007 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 21261/01.06.2007;

32. Diverse. 

 

 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

 

 

Nr. 2.222

Din 22.06.2007

Inchide