DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, in data de 27 septembrie 2007, ora 14.00   
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava
In baza prevederilor art.39 alin.1 si 3 si art. 68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;
DISPUN: 
Articol unic: Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava in data de 27 septembrie 2007, ora 14.00 in sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:
1.       Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local din data de 30.08.2007 si 03.09.2007 ;
2.       Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local prin virari de credite in cadrul bugetului local pe anul 2007 - initiator Primarul municipiului Suceava;
3.       Proiect de hotarâre privind aprobarea contractarii unui imprumut intern/extern in valoare de maxim 50 milioane lei –initiator Primarul municipiului Suceava;
4.       Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cladire Cinema Modern” - initiator Primarul municipiului Suceava;
5.       Proiect de hotarâre privind inaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotarâri de Guvern privind trecerea unei suprafete de teren de 75.248 mp (compusa din parcelele Pc. 7320, Dr. 7322, Dr. 7331, Dr. 7411, Pc. 7449, Dr. 7450) situata in municipiul Suceava, din proprietatea Staului Român – domeniul privat si administrarea Regiei Autonome de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat in proprietatea municipiului Suceava – domeniul public si in administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
6.       Proiect de hotarâre privind aprobarea darii in administrare catre Inspectoratul de Politie al Judetului Suceava, a unei parcari in suprafata de 810,70 mp - initiator Primarul municipiului Suceava;
7.       Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea HCL nr. 297/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii in regim de taxi - initiator Primarul municipiului Suceava;
8.       Proiect de hotarâre privind reorganizarea Politiei Comunitare a municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava;
9.       Proiect de hotarâre privind transformarea, in conditiile legii, a unui post din statul de functii al Primariei municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava;
10.    Proiect de hotarâre privind transformarea unui post in statul de functii al Directiei Tehnice – Coordonare Servicii Publice - initiator Primarul municipiului Suceava;
11.    Plângerea prealabila a S.C. Transporturi Auto Suceava S.A. inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 260/31.08.2007;
12.    Diverse.
 

PRIMAR,ION LUNGU                 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC 
Nr. 3.100
Din 21.09.2007

Inchide