DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 25 septembrie 2008, ora 14.00
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava                     
În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
DISPUN: 
Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 25 septembrie 2008, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.       Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 28.08.2008;
2.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.       Proiect de hotărâre privind efectuarea virărilor de credite în cadrul bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Deviere reţea TC de pe amplasamentul Sala de sport – Şcoala Generală „Ion Creangă” – municipiul Suceava”- iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.       Proiect de hotărâre privind vânzarea a 20 de apartamente situate în blocurile construite din fondurile statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, către titularii contractelor de închiriere, în condiţiile impuse de Decretul Lege nr. 61/1990, republicat, şi a Legii nr. 85/1992, republicată - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.       Proiect de hotărâre privind schimbul de teren în suprafaţă de 80 mp proprietatea familiei Vatamanu Ioan şi Maria cu suprafaţa de 300 mp teren aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate până la data de 31.12.2008 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant SC EURO – SERVICE S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant RATA CONSTANTIN CRISTOFOR - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant PUŞCAŞU ION NICUŞOR, POP EREMIA - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant CONSTANTIN CRISTIAN, CALINCIUC DAN GABRIEL, SCHLOSS CORNEL - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. PETRORECA S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. VLADROM S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
14.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Suceava pentru constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Munteanu Ioan constând în o parcelă de teren în suprafaţă de 152 mp situată în zona Metro - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă „Sfânta Înviere” Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 196 mp în vederea restaurării şi valorificării durabile a patrimoniului cultural - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Joseph Schmidt” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi ANCCSR România - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Aron Pumnul fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical – solicitant Papuc Ruminiţa Maria - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical – solicitant CMI Andriescu Rodica - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical – solicitant Săvescu Lăcrămioara - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situată în municipiul Suceava, B-dul. 1 Decembrie 1918, în vederea amplasării unei prisme publicitare electronice cu caracter provizoriu - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirerii unei parcele de teren situate în Suceava str. Calea Burdujeni fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
25.    Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor publicitare de pe mijloacele de transport folosite de către S.C. TPL S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
26.    Proiect de hotărâre de majorare a tarifelor pentru transportul public urban practicate de către S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava – iniţiatori consilierii locali: dl. Barabaş Vasile, dl. Creţu Silviu Cristinel şi dl. Drăgoi Daniel;
27.    Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru serviciul de transport public local complementar de călători - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
28.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
29.    Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analizare a oportunităţii şi negocierii preţului în vederea cumpărării Sistemului de iluminat public din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
30.    Proiect de hotărâre privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizarea costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
31.    Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a două posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
32.    Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a două posturi în statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
33.    Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a unui post în statul de funcţii al Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
34.    Adresa prefectului Judeţului Suceava înregistată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr.195/19.09.2008 prin care se solicită reanalizarea HCL nr. 163/28.08.2008;
35.    Diverse.
 
PRIMAR,
ION LUNGU
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

 

Nr. 2.634

Din 19.09.2008
Inchide