Dispoziţie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 22 februarie 2007, ora 14.00

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art. 40 alin.1 şi 3 şi art. 71 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 22 februarie 2007, ora 14.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

01. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 31.01.2007;
02. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui Simion Botezatu şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
03. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
04. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 293/29.09.2005 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Suceava cu Consiliul Judeţean Suceava în vederea implementării Proiectului „Sistem ecologic integrat de management a deşeurilor municipale - înfiinţarea a două depozite ecologice cu infrastructura aferentă din Fonduri de Coeziune, pe teritoriul judeţului Suceava" - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
05. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţiile de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 15 familii - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
06. Proiect de hotărâre privind vânzarea a 2 apartamente situate în blocurile construite din fondurile statului, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, către titularii contractelor de închiriere, în condiţiile impuse de Decretul Lege nr. 61/1990, republicat şi a Legii nr. 85/1992, republicată - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
07. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Bloc nr. 20 din Ansamblul de locuinţe Obcini IB Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
08. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Bloc nr. 21 din Ansamblul de locuinţe Obcini IB Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
09. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Bloc nr. 22 din Ansamblul de locuinţe Obcini IB Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Biroului protecţia mediului - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea structurii de personal a Direcţiei Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic pentru Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Costin” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii Consiliului Local al municipiului Suceava cu Consiliul Judeţean Suceava în vederea accesării Fondurilor Structurale pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Suceavei şi a zonei de protecţie a acesteia" - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism (P.U.D.)- iniţiatori Primarul municipiului Suceava, dl. Ion Lungu, şi Viceprimarul municipiului Suceava,  d-na. Angela Zarojanu;
15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor parcele de teren ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului pentru amplasarea unor mijloace publicitare - iniţiatori Primarul municipiului Suceava, dl. Ion Lungu, şi Viceprimarul municipiului Suceava, d-na. Angela Zarojanu;
16. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unei parcele de teren ce aparţine domeniului public al municipiului Suceava către Inspectoratul Judeţean Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava, dl. Ion Lungu, şi Viceprimarul municipiului Suceava, d-na. Angela Zarojanu;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate până la data de 30.06.2007 a unui număr de şaisprezece garaje construite pe terenul municipiului Suceava  domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava, dl. Ion Lungu, şi Viceprimarul municipiului Suceava, d-na. Angela Zarojanu;
18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 334/27.11.2006 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 265/31.08.2005 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. FAJOS S.R.L. Bucureşti - iniţiatori Primarul municipiului Suceavadl, Ion Lungu, şi Viceprimarul municipiului Suceava, d-na. Angela Zarojanu;
21. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. ROCAST NORD S.R.L. Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava, dl. Ion Lungu, şi Viceprimarul municipiului Suceava, d-na. Angela Zarojanu;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Suceava situat în incinta Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Suceava situat în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 9 „Ion Creangă” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de organizare a licitaţiei pentru închirierea unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, B-dul Ana Ipătescu fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
25. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de organizare a licitaţiei pentru închirierea a opt parcele de teren situate în Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
26. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren în municipiul Suceava, str. Zamca nr. 23, bl. 64 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
27. Proiect de hotărâre privind acordarea unei servituţi de trecere pe teren proprietate privată a municipiului Suceava d-lui Buchidău Viorel - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
28. Cererea de concediu a d-nei Viceprimar Angela Zarojanu, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 43/14.02.2007;
29. Informarea Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 51/19.02.2007;
30. Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Inchide