DISPOZIŢIE 
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de  17 decembrie 2007, ora 13.00 
 
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava
În baza prevederilor art. 39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
DISPUN:
Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 17 decembrie 2007, ora 13.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.       Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 29.11.2007;
2.       Proiect de hotarare privind modificarea anexei HCL nr. 358/2006 privind reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului Suceava , operatorului de transport S.C. T.P.L. S.A. Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava;
3.       Proiect de hotarare privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale ale d-lui Baciu Sorin –initiator Primarul municipiului Suceava;
4.       Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 28 familii –initiator Primarul municipiului Suceava;
5.       Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru trecerea unui teren din domeniul public al statului român şi administrarea Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă în domeniul privat al municipiului Suceava, în vederea construirii unui parc industrial – iniţiator consilier local dl. Viorel Seredenciuc;
6.       Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – solicitanti S.C. General Construct S.R.L. si S.C. Ucasy Biuldars S.R.L.- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu;
7.       Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenuri si spatii cu alta destinatie decat locuinta, proprietate a municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava;
8.       Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii unor spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava;
9.       Proiect de hotarare privind stabilirea pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale –initiator Primarul municipiului Suceava;
10.    Proiect de hotarare privind eliminarea unei pozitii din anexa nr.1 la HCL nr.150/25.05.2006-initiator Primarul municipiului Suceava;
11.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava Aleea Profesor Leca Morariu fn precum si conditiile de organizare a licitatiei-initiator Primarul municipiului Suceava;
12.    Proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de cumparare a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti si gradini aferente constructiilor-case de locuit-actualilor proprietari a acestora-initiator Primarul municipiului Suceava;
13.    Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-On Moldova a unei parcele de teren in suprafata de 15 mp in vederea executarii lucrarii „ Inlocuire PTM 4 Suceava cu post de transformare de beton (PTAb)- initiator Primarul municipiului Suceava;
14.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava;
15.    Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situate in municipiul Suceava –str. Gheorghe Doja fn, respectiv Zona Cartodrom- initiator Primarul municipiului Suceava;
16.    Proiect de hotarare privind stabilirea locurilor minimale de parcare la emiterea Autorizatiei de construire in municipiul Suceava – initiatori consilierii locali Cristina Iordachel, Monica Loredana Sandulescu si Niculai Barba;
17.    Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Suceava sa solicite avizul pentru infiintarea unei autogari- initiator Primarul municipiului Suceava;
18.    Proiect de hotărâre de aprobare a înfiinţării Comandamentului Antiepizootic Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19.    Proiect de hotarare privind transformarea unui post in statul de functii al Primariei municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
20.    Proiect de hotarare privind transformarea , in conditiile legii, a unui post in statul de functii al Directiei Tehnice –Coordonare Servicii Publice-initiator Primarul municipiului Suceava;
21.    Proiect de hotarare privind tranformarea , in conditiile legii, a unor posturi din statul de functii al Politiei Comunitare a municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava
22.  Diverse.
 

 

 

 

PRIMAR,
Ion Lungu
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Ioan Ciutac
Inchide