DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 21 aprilie 2008, ora 14.00

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava 
În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
DISPUN: 
Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 21 apriliee 2008, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.  Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 27.03.2008 si 09.04.2008.
2.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava.
3.  Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile-initiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii „ Drum ocolitor DN2-DJ208A-DN29 – initiator Primarul municipiului Suceava.
5.  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „ Amenajare locuri de joaca pentru copii” in municipiul Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava.
6.  Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 25 familii –initiator Primarul municipiului Suceava.
7.  Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Culturala „ Lira de Aur „ –initiator Primarul municipiului Suceava.
8.  Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Universitatea „ Stefan cel Mare „ Suceava –Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica –initiator Primarul municipiului Suceava.
9.  Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal-solicitant SC ULPIO INVESTMENTS SRL-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu-solicitant SC AUTOMOTIVE REAL ESTATE SRL-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitant SIMINIUC MARIAN MARIUS - initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Parohia Ortodoxa „ Sfanta Inviere” Suceava, a unei suprafete de teren, proprietate a municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si AMW IMOBILIARE SRL Suceava- initiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si S.C. ARABESQUE S.R.L. –initiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea , de principiu, a asocierii intre Municipiul Suceava si Parohia „ Sfintii Trei Ierarhi” Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea , de principiu, a asocierii intre Municipiul Suceava si Parohia „ Sfantul Andrei „-initiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unor parcele de teren in municipiul Suceava –zona Cartodrom-initiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu apartinand domeniului public al municipiului Suceava situat in str. Petru Rares nr.7-initiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii comerciale –initiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Calea Unirii nr.39, bl.92-initiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu comercial-initiator primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor parcele de teren situate in Suceava str. Stefan cel Mare fn si B-dul 1 Decembrie 1918 fn –initiator Primarul municipiului Suceava.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea comisiei de verificare a situatiilor de lucrari si a stadiului fizic de executie pentru obiectivul „ Locuinte sociale zona Metro, b-dul 1 Decembrie 1918 pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate „- initiator Primarul municipiului Suceava.
25. Proiect de hotarare privind repartizarea celor 4 apartamente din imobilul situat pe str. Sbl. Turturica solicitantilor indreptatiti, in ordinea de prioritate stabilita-initiator Primarul municipiului Suceava.
26. Proiect de hotarare privind transformarea, in conditiile legii, a unor posturi-functii publice in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului – initiator Primarul municipiului Suceava.
27. Proiect de hotarare privind actualizarea statului de functii al Directiei Domeniului Public-initiator Primarul municipiului Suceava.
28. Proiect de hotarare privind transformarea, in conditiile legii, a unor posturi-functii publice in statul de functii al Politiei Comunitare a municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
29. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de Onoare al municipiului Suceava „ d-lui Vlad Constantin-initiator consilier local Vasiliu Aurel.
30. Proiect de hotarare privind conferirea  titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Suceava „ d-lui Ursu Constantin Cristian –initiator Primarul municipiului Suceava si solicitarea Comitetului de initiativa privind sustinerea propunerii de acordare a titlului de „Cetatean de Onoare” d-lui Ursu Constantin Cristian , inregistrata la Primaria municipiului Suceava 13219/02.04.2008.
31. Informarea Politiei Comunitare a municipiului Suceava , inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 170688/07.04.2008.
32. Raport de activitate al d-lui consilier local Viorel Seredenciuc, inregistrat la Consiliul local al municipiului Suceava  la nr. 74/27.03.2008.
33. Diverse.
 
PRIMAR,
ION LUNGU
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC
Nr.1238 din 16.04.2008 
Inchide