Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local in data de 10 iulie 2008 Imprimare E-mail
DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 10 iulie 2008, ora 14: 00

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată; DISPUN: 

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 10 iuliei 2008, ora 14:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.  Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local din data de 29.05.2008, 10.06.2008, 18.06.2008 si 30.06.2008.

2.  Proiect de hotarare privind desemnarea Viceprimarului municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc reprezentant al municipiului Suceava in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. „ A.C.E.T.” S.A. Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.

3.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor municipiului Suceava in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. „ Transport Public Local „ S.A. Suceava –initiator Primarul municipiului SuceavA.

4.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor municipiului Suceava in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. „Termica” S.A. Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.

5.  Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008, efectuarea virarilor de credite in cadrul bugetului local, precum si repartizarea unor sume din fondul de rezerva bugetara – initiator Primarul municipiului Suceava.

6.  Proiect de hotarâre privind instituirea taxelor pentru asistenta si reprezentare potrivit OUG nr. 44/2008 - initiator Primarul municipiului Suceava.

7.  Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Mansardare corp gradinita si extindere cu un corp nou” la Colegiul National „Mihai Eminescu Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava.

8.  Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Bransament gaze naturale si posturi de reglare-Obcini zona blocurilor 20, 21, 22” in municipiul Suceava, judetul Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava.

9.  Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „L.T.E. Obcini zona blocurilor 20,21,22-Racord apa si canalizare menajera” in municipiul Suceava , judetul Suceava– initiator Primarul municipiului Suceava.

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti retelei de canalizare la obiectivul de investitii „Deviere conducta distributie gaze naturale, presiune redusa bransament gaze naturale si PRM la Sala de sport-Scoala Generala „Ion Creanga, municipiul Suceava”-initiator Primarul municipiului Suceava.

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii” Reabilitare si retehnologizare statie de epurare „ in municipiul Suceava „ judetul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.

12.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea listei spatiilor proprietate privatã a municipiului Suceava, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, in care functioneazã unitãti medicale  precum si a celor in care se desfãsoara activitati conexe actului medical, care urmeaza sa fie vândute potrivit dispozitiilor OUG nr. 68/28.05.2008-initiator Primarul municipiului Suceava.

13. Proiect de hotarâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi - initiator Primarul municipiului Suceava.

14.  Proiect de hotarâre privind transformarea, in conditiile legii, a doua posturi – functii publice in statul de functii al Primariei municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.

15. Cererea de concediu a domnului primar al municipiului Suceava , inregistrata la Consiliul Local al municipiului suceava la nr. 140/04.07.2008.

16. Diverse.

 

 

         

                                                               PRIMAR,

                                                            ION   LUNGU  

                                                                                                                                              

                                                                                                                 Avizat pentru legalitate,

                                                                                                                      Secretar municipiu

                                                                                                                         Jr.Ioan Ciutac  

Inchide