DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 9 noiembrie 2007, ora 13.00 
 
 
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava
În baza prevederilor art.39 alin.2 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
DISPUN:
Articol unic: Este convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 9 noiembrie 2007, ora 13.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1. Raport privind activitatea S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 335/06.11.2007.
2Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 

PRIMAR,
Ion Lungu
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Ioan Ciutac
 
Nr. 3531
Din 06.11.2007

Inchide