DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 27 martie 2008, ora 14.00

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava 
În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
DISPUN: 
Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 27 martie 2008, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.       Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 28.02.2008 şi 13.03.2008;
2.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.       Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate până la data de 30.06.2008 a unui număr de 3 (trei) garaje construite pe terenul proprietatea municipiului Suceava domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Seredenciuc Daniel - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Bruja Nicolae - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant SC ALVIANCA SRL - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant SC BIROTICA SRL - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant SC REMAT SA - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Zonal – solicitant Bivol Vasile - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Zonal – solicitant Beldoschi Ion – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
13.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Grădinaru Adrian constând în tabloul de lemn, cu dimensiunile 90x55cm, reprezentându-l pe Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt, executată de către donator - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Nuţu Viorel constând în branşamentul de apă potabilă (PEHD 50 mm – 150 ml + PEHD 63 mm – 8 ml) şi a căminului de apometru aferent acestui branşament, situate în municipiul Suceava, str. Ilie Ilaşcu fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15.    Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. ARABESQUE S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17.    Proiect de hotărâre privind administrarea Ştrandului din municipiul Suceava prin asocierea Municipiului Suceava cu un agent economic - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, str. Petru Rareş fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 13 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren propritate privată a municipiului Suceava în str. Aron Pumnul fn - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren propritate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii cabinetului medical existent în str. Ana Ipătescu nr. 8 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren propritate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Magazin Petru - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
25.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Ursu Constantin - Cristian - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă realizată prin programul ANL - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
27.    Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
28.    Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
29.    Proiect de hotărâre privind transformarea în condiţiile legii, a unor posturi – funcţii publice în statul de funcţii al Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
30.  Diverse.
 
PRIMAR,
ION LUNGU
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC
Nr. 909 din 21.03.2008
Inchide