DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de  28 februarie 2008, ora 14.00
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava
În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
DISPUN:
Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 februarie 2008, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.       Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 17.12.2007 şi 31.01.2008;
2.       Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr.1 din HCL nr. 290/2006 privind aprobarea taxei de salubrizare in municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava;
3.       Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de privatizare a S.C. Termica S.A. Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava;
4.       Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „ Alimentare cu energie electrica si iluminat public cartier DN29 Burdujeni, municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava;
5.       Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „ Consolidare versant Zamca” din municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava;
6.       Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „ Modernizare , drenaje si consolidare str. Cernauti E85 ( DN2) km436+918-km438+921”in municipiul Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava;
7.       Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare Cantina de ajutor social” municipiul Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava;
8.       Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare intre municipiul Suceava si Institutia Prefectului-Judetul Suceava privind implementarea proiectului „ SIVECO-Sistem Informatic Integrat pentru eficientizarea activitatilor in cadrul Primariei municipiului Suceava „- initiator Primarul municipiului Suceava;
9.       Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu-solicitant Bruja Nicolae-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu;
10.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu-solicitant S.C. Vila Alice S.R.L. –initiator Primarul municipiului Suceava;
11.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitanti Prichici Viorel, Coaja Trandafira-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu;
12.    Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava;
13.    Proiect de hotarare privind asocierea municipiului Suceava cu un agent economic in scopul administrarii Strandului proprietate a municipiului Suceava din str. Strandului fn-initiator Primarul municipiului Suceava;
14.    Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare catre Universitatea „Stefan cel Mare „ Suceava , pe perioada functionarii acesteia a unor suprafete de teren, proprietate a municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava;
15.    Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale –initiator Primarul municipiului Suceava;
16.    Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava;
17.    Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, avand destinatia de curti-constructii si gradini catre proprietarii constructiilor-case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava;
18.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit si a unor spatii comerciale –initiator Primarul municipiului Suceava;
19.    Proiect de hotarare privind asigurarea de catre Politia Comunitara a masurilor de ordine si siguranta pe arenele sportive ale municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava;
20.    Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de Onoare al municipiului Suceava „ domnului dr. PUSCASU STEFAN-initiator Primarul municipiului Suceava;
21.    Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare al municipiului Suceava „ domnului colonel COJOCARU C. ZAHARIE-initiator Primarul municipiului Suceava;
22.    Proiect de hotarare privind transformarea unui post in statul de functii al Directiei de Asistenta Sociala –initiator Primarul municipiului Suceava; 23.    Raport de activitate pe anul 2007 al consilierului municipal Cornel Casu, inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr.32/14.02.2008;
24.    Raport de activitate al consilierului local PSD Suceava Prof. Virginel Iordache, inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 34/15 02.2008;
25.    Cererea organizatiei judetene a Partidului Democrat Liberal inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 12/24.01.2008;
26.    Cererea d-lui Constantin Gheorghe, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 39/21.02.2008;
27.    Diverse.
 
PRIMAR,
ION LUNGU
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC
Nr. 665 din 22.02.2008
Inchide