DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 20 noiembrie 2008, ora 1400

 Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava                     

În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

DISPUN: 

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 20 noiembrie 2008, ora 1400,  în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 

1.       Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 23.10.2008 şi 30.10.2008;

2.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008, efectuarea virărilor de credite în cadrul bugetului local, precum şi repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării sistemului de iluminat public din Municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5.       Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 15 familii - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism – CTATU şi a Regulamentului de funcţionare al acesteia, conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;

7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant MANDIUC CONSTANTIN - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant TĂNASĂ NICOLAE MARIUS - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;

9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. AGROTOUR S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. LINDA ECOTIL S.R.L. SALCEA - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. MARVAS CONSTRUCT S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;

12.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare gratuită, pe o perioadă de cinci ani, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava a două încăperi din imobilul proprietate privată a municipiului Suceava, situate în str. 22 Decembrie fn.(sediul Primăriei Burdujeni) - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13.    Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

14.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HGR nr. 1.357/27.12.2001 privind atestarea domeniului domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, aşa cum a fost modificată şi completată de HGR nr. 1.564/2006 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

15.    Proiect de hotărâre cuprinzând norme privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, transportul public de călători, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului în municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe sociale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe tip mansardă - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

18.    Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

19.   Raportul Comisiei de evaluare înregistrat la Primăria municipiului Suceava sub nr. 39.481/14.11.2008;

20.   Diverse.

 

 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

 

Nr. 3009

Din 14.11.2008

 

 

 

 

Inchide