PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

NR. 34437/05.10.2007

 

                                         
A N U N Ţ 

Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs în intervalul 5-6 noiembrie 2007 pentru ocuparea unei funcţii publice la Biroul disciplina in constructii din cadrul Directiei urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru, respectiv:

Bibliografie

- sef birou

-  consilier, clasa I, debutant                          3 posturi

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiul Suceava, pâna la data de 25 octombrie 2007, ora 1400;

·          Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, după următorul program:

                 - proba scrisă:         în data de 5 noiembrie 2007 cu începere de la ora 1000;

                 - interviul:                în data  de 6 noiembrie 2007 cu începere de la ora 1400.”

Conditiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Biroului disciplină în construcţii pentru care se organizează concursul  sunt urmatoarele:

·        pentru şef birou 

-   cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici,

studii  superioare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă specialitatea - construcţii,

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani,

-   cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu;

·      pentru consilier, clasa I, debutant

-   cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici,

-   studii superioare de lunga durata absolvite  cu diploma de licenta sau echivalenta

        - cu specializarea constructii                       pentru 2 posturi

        - cu specializarea administraţie publică    pentru 1 post

-   cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu;

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrala a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-          copia fişei de evaluare a performantţlor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă sau

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.   

 
PRIMAR,
ION  LUNGU
                             
Inchide