PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr. 3113 / 23.01.2009  

A N U N Ţ

 

Primăria  municipiului  Suceava,  cu  sediul  in  B-dul  1  Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante – posturi unice din cadrul Direcţiei generale tehnice şi de investiţii.

 Funcţiile publice vacante care fac obiectul concursurilor de recrutare sunt următoarele :

 •  la Serviciul administrare străzi şi sistematizare rutieră Şef serviciu                           Bibliografie
 •   la Serviciul investiţii - Consilier, clasa I, superior                               -  1 post           Bibliografie
 •   la Serviciul energetic - Consilier, clasa I, principal                             -  2 posturi       Bibliografie       

 Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                                           

 Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 13 februarie 2009, ora 1400;
 • Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, dupa următorul         program:
  • proba scrisă:          în data de 23 februarie 2009, cu începere de la ora 1000;
  •  interviul:                 în data de 25 februarie 2009, cu începere de la ora 1400. 

              Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele

la Serviciul administrare străzi şi sistematizare rutieră pentru funcţia publică de conducere de şef serviciu :

 • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată,  privind Statutul funcţionarilor  publici 
 • studii superioare de lungă durată tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu specializare în constructii, îmbunătăţiri funciare sau cadastru 
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani
 • cunoştinte de operare pe calculator de nivel mediu

 la Serviciul investiţii pentru consilier, clasa I, superior :   

 • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată,  privind Statutul funcţionarilor publici 
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu orice specializare tehnică
 •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani            

 la Serviciul energetic pentru consilier, clasa I, principal :

 • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată,  privind Statutul funcţionarilor  publici 
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu orice specializare tehnica
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani
 • cunoştinte de operare pe calculator de nivel mediu

 Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

 • formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
 • copia actului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;-          copia integrală a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei pubice
 • cazierul judiciar
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activitati de poliţie politică.

 Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide