PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. 23542 / 20.06.2007

ANUNŢ

              Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs în intervalul 23 - 24 iulie 2007 pentru ocuparea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, respectiv :

         consilier, clasa I, superior

Bibliografie

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiul Suceava, pâna la data de 12 iulie 2007, ora 14.00;

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, după următorul program:

                 - proba scrisă:         în data de 23 iulie 2007 cu începere de la ora 1000;

                 - interviul:               în data  de 24 iulie 2007 cu începere de la ora 1400.

 

Conditiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciul Volunta pentru Situatii de Urgenta sunt urmatoarele:

- cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici 

- studii superioare de lunga durata tehnice absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani

- cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu;

 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrala a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-          copia fişei de evaluare a performantţlor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

           

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide