PRIMARIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr.5915/08.02.2008 

A N U N T

                   Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare în intervalul 10-11 martie 2008 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei urbansim, amenajarea teritoriului si cadastru - aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, respectiv :

· Referent, clasa III, debutant  - Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului (v. Bibliografie)       

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 28 februarie 2008, ora 1400;

·          Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, dupa următorul program: 

        -  proba scrisă:         în data de 10 martie 2008, cu începere de la ora 1000; 

        -  interviul:                în data de  11 martie 2008, cu începere de la ora 1400.

Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de referent, clasa III, debutant din cadrul Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului, sunt următoarele :

o                 cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată,  privind Statutul funcţionarilor publici

o                 studii medii liceale - absolvite cu diplomă de bacalaureat

o                 cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia carnetului de muncă sau o adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, dupa caz

-          cazierul judiciar, dupa ca

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-          copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă sau unitatea de invatamant

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide