PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr. 32424 / 15.09.2008  

A N U N Ţ

                Primăria  municipiului  Suceava,  cu  sediul  in  B-dul  1  Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de la Compartimentul turism, Serviciul integrare europeana si strategii de dezvoltare din cadrul aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, respectiv:

 

consilier, clasa I,  asistent - bibliografie

 

Concursul va consta in sustinerea a doua probe de catre candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, respectiv: proba scrisa si interviul.                                              

Conditiile de desfasurare a concursului sunt urmatoarele:

-           Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei municipiului Suceava, pana la data de 10 octombrie 2008, ora 1400;

-           Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, dupa următorul program:  

 -  proba scrisă:         în data de 20 octombrie 2008, cu începere de la ora 1000;

 -  interviul:                în data de 22 octombrie 2008, cu începere de la ora 1400.            

Conditiile de participare la concursul sunt urmatoarele:

-          cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici 

-          studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta: de filologie sau alte stiinte umaniste, tehnice, economice, de administratie publica

-          vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an

-          cunoastinte de limba engleza de nivel avansat (scris, citit, vorbit)

-          cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu si de navigare Internet - nivel avansat 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei pubice

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfăşurat activitati de poliţie politică. 

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide