Nr. 17256/05.06.2015

ANUNŢ

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, respectiv:
      • 3 posturi de administrator, treapta I, câte unul pentru fiecare din următoarele structuri: Piaţa centrală, Piaţa Iţcani, Piaţa en gross;
      • 2 posturi de casier, câte unul pentru fiecare din următoarele structuri: Piaţa Iţcani şi Parcarea auto Hotel Bucovina
      • 1 post metrolog, treapta III  la Compartimentul tehnic

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice,
pe posturi:
      -  Pentru administrator, treapta I:
            - studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat
            - vechime în specialitate de minimum 3 ani şi 6 luni    
      - Pentru casier:
            - studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat
            - vechime în specialitate de minimum 6 luni  
      - Pentru metrolog, treapta III
           - studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, cu specializarea de metrolog
           - vechime în specialitate de minimum 3 ani 

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: 
a) proba scrisă şi interviul - pentru administrator, trepata I şi casier
b) proba scrisă+practică şi interviul - pentru metrolog treapta III.
                                              
Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 18 iunie 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
• 29 iunie 2015, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava pentru administrator, casier, metrolog;
• 29  iunie 2015, ora 1300 - proba practică pentru metrolog ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Administraţia Pieţelor;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la prima probă.

          Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
          Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
          Comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs* 
- curriculum vitae*
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
- copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

PRIMAR, 

ION LUNGU

Inchide