Nr. 4600 / 17.02.2014

A N U N Ţ

           Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului urmărire şi executare silită-Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate.
           Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                              
           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
·         Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 27 februarie 2014, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava
 
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o     studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice
o     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an
o     cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu
            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
-          copia actului de identitate
-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
-          copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
-          cazierul judiciar
-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.
 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

v. Bibliografie 

 
 
PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide