Nr.18915/ 31.05.2011

 A N U N Ţ

               Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, asistent în cadrul Compartimentului regularizare taxe autorizaţii de construire – Arhitect şef.
             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                              
             Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:        
·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 8 iunie 2011, ora 1400;
·         Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 10 iunie 2011, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
o    cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o    studii superioare de lungă durată economice sau de administraţie publică, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
o    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an
o    cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu
          Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
-          copia actului de identitate
-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
-          după caz, copia integrală a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei pubice
-          cazierul judiciar
-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.
 
PRIMAR,
Ion Lungu
Inchide