Nr. 33.382 / 16.11.2015

ANUNŢ 

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie  temporar vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului control activităţi comerciale.

             Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, după cum urmează:

·    proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava;

·    proba scrisă;

·    interviul.

           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

·         Proba suplimentară se va desfăşura în data de 26 noiembrie 2015, cu începere de la ora 10,00 , la Stadionul “Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;

·         Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 2 decembrie 2015, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice, ştiinţe administrative, ştiinţe juridice sau psihologie şi ştiinţe comportamentale.

o     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an

o     aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti

o      statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălţime

                                               pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime

o     condiţie fizică adecvată.

    

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

v. Bibliografie

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide