Nr.34/03.01.2012 

                             ANUNT

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, temporar vacantă de consilier, clasa I, asistent în cadrul Serviciului acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor.

          Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                              

          Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:        
          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 11 ianuarie 2012, ora 1400;
          Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 13 ianuarie 2012, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava
          Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
          o    cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
          o    studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică, ştiinţe economice, sociologie cu specializarea sociologie.
          o    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an
          o    cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu
          Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
          - formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
          - copia actului de identitate
          - copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
          - copia integrală a carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei publice
          cazierul judiciar
          - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
          - declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.
 
PRIMAR,
Ion Lungu
Inchide