Nr. 24173 / 14.08.2015

ANUNŢ 

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, respectiv:

·          casier debutant - Piaţa agroalimentară Iţcani

·          casier debutant - Parcarea auto Hotel Bucovina

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) specifice: studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

 

             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

                                              

Concursul se organizează conform calendarului următor:        

·          27 august 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;

·          7 septembrie 2015, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava.

·          Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 

            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

-          cererea de înscriere la concurs*  

-          curriculum vitae*

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care ateste nivelul studiilor absolvite

-          după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.

*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

v. Bibliografie 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide