Nr. 16418 / 10.06.2013

A N U N Ţ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, asistent şi respectiv, consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului urmărire şi executare silită - Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate.

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 1 iulie 2013, ora 1400;

 • Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 10 iulie 2013, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

  • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică

  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de:

- minimum 1 an pentru funcţia publică de consilier, clasa I, asistent

- minimum 5 ani pentru funcţia publică de consilier, clasa I, principal

- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

 • formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

 • copia actului de identitate

 • copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

 • după caz, copia integrală a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei pubice

 • cazierul judiciar

 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie

 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

 v. Bibliografie 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

 

 

 

Inchide