Nr. 24256 din 17.08.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ

 

            Scoate la vânzare prin licitație publică conform art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 republicată privind Codul de Procedură Fiscală, la data de 16.09.2015, ora 1200, la sediul Primăriei municipiului Suceava, bunuri mobile, proprietate a debitorilor, după cum urmează:

 

Nr.Crt.

Denumire debitor

Bunuri licitate

Preț de evaluare

- lei RON -

Preț de pornire licitație

-lei RON-

1.

SC ALSE TRANS SRL

SUCEAVA

AUTOTRACTOR MAN 18460 FLS

39.100

39.100

2.

SC MALG PROIECT SRL

SUCEAVA

AUTOUTILITARĂ MITSUBISHI L200

36.900

36.900

3.

SC ANDREI JUNIOR SRL

SUCEAVA

AUTOTURISM DAEWOO MATIZ MF484

2.000

2.000

 

Prețurile nu includ T.V.A. .

            Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

            Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi înainte de data licitației

următoarele documente:

a) oferta de cumpărare, depusă în scris, într-un plic închis (nu se admit oferte telefonice,

telegrafice, transmise prin telex sau telefax);

b) dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației,

in numerar la casieria Primăriei municipiului Suceava, prin decontare bancara, astfel încât la data ținerii licitației, contul RO05TREZ5915006XXX000186  deschis la unitatea de trezorerie și contabilitate publică a Municipiului Suceava  sa fie creditat cu suma respectivă, ori scrisoare de garanție bancară;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie după pașaport;

h) certificat fiscal, emis de organele fiscale, că nu are obligații fiscale restante

fața de acestea;

i) cumpărătorul va efectua plata prețului imediat în numerar sau în cel mult 5 zile de la data

adjudecării prin decontare bancară;

j) dacă există doi sau mai mulți ofertanți pentru același bun, licitația va porni de la cel mai

mare preț oferit;

k) cerere scrisă privind bunurile pentru care participă la licitație.

 

 

            Relatii la telefon 0230-212696/ int.136, 236 sau la sediul Primăriei municipiului Suceava, B-dul 1 Mai nr.5A, biroul 3 bis, parter.

 

 

PRIMAR,

Ec. ION LUNGU

 

 

 

AFIȘAT AZI 07/09/2015

 

Inchide