UAT Municipiului Suceava în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, anunţă organizarea unui proceduri de selecţie parteneri pentru a încheia un Acord de parteneriat, în vederea depunerii si implementării unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”, Obiectivul Specific 5.1: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii romă, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contexul mecanismului de DLRC”.
Totodată menţionăm că în procesul de selecţie a partenerilor se va ţine cont de prevederile documentului Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi Ghidului Solicitantului – condiţii generale şi de cele ale Ghidului Solicitantului – condiţii specifice.
Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activităţile transversale, adică managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect.

Ghidurile mai sus menţionate pot fi descărcate de pe web-site-ul www.fonduri-ue.ro

Procedură selecţie parteneri

 

 

 

 

Inchide