PROCES VERBAL DE AFIŞAJ  
anunț public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL SUCEAVA cu sediul în mun. Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava, titular al proiectului ”Obținere autorizație de construire pentru amenajare „Zona de agrement Parc Șipote” și organizare de șantier; Obținerea autorizației administratorului drumului pentru racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în mun. Suceava, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, în zilele de luni - joi, între orele 8-15 și vineri, între orele 8-13, precum și la următoare adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Inchide