Nr. 18260 / 07.06.2016

ANUNȚ 

 Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției patrimoniu după cum urmează:

·         consilier, clasa I, superior la Serviciul patrimoniu                                                     - 1 post;

·         consilier, clasa I, superior la Compartimentul achiziții publice-Serviciul patrimoniu-1 post;                             

                                                                                                                 

     Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia       dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                              

           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

·         Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 06 iulie 2016, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

            a) pentru consilier, clasa I, superior în cadrul Serviciului patrimoniu:

o        cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile științe inginerești sau științe economice.

o     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani

b) pentru consilier, clasa I, superior în cadrul Compartimentului achiziții publice- Serviciului patrimoniu

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile științe inginerești, științe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică.

o     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinului preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfășurat activităţi de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

v. Bibliografii

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide