A N U N Ţ   LICITAŢIE

  pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava                

 

 

            1). Delegatar: Municipiul Suceava; adresa: B-dul 1 Mai, nr. 5A; tel.: 0230212696; fax: 0230520593; e-mail: primsv@primariasv.ro. Alte informaţii se pot solicita de la Compartimentul Achiziţii publice, tel. 0230.212696, int. 167, e-mail chiruluminita@primariasv.ro.

            2). Hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune: HCL nr. 287/14.11.2013 privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava.

            3). Aria teritorială unde urmează a se presta serviciul: Municipiul Suceava;

            4). Serviciul care urmeaza să fie prestat: serviciul public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava.

            5). Durata contractului de delegare a gestiunii: 20 ani.

            6). Documentaţia de atribuire a contractului se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare scrisă în acest sens, în una din următoarele modalităţi:

                       a) direct, nerestricţionat, de pe site-ul propriu al Primăriei municipiului Suceava;

                       b) pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic,

          Solicitarea scrisă pentru obţinerea documentaţiei de atribuire se depune la Registratura Primăriei municipiului Suceava, adresa: B-dul 1 Mai, nr. 5A şi/sau fax 0230.520593 şi/sau  e-mail: chiruluminita@primariasv.ro; 

            7). Preţul pentru documentaţia de atribuire este de 50 de lei; contravaloarea se va plăti la casieria Primăriei municipiului Suceava;

     8). Termenul-limită de depunere a ofertelor: data 16.04.2015, ora 9:00; adresa la care se depun/transmit ofertele: sediul Primăriei municipiului Suceava din B-dul 1 Mai, nr. 5A, Ghişeul Registratură-parter.

            9). Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.04.2015, ora 11:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava din B-dul 1 Mai, nr. 5A;

            10). Garanţie de participare:100.000 lei;

            11). Durata de valabilitate a ofertei:  90 de zile de la data deschiderii ofertelor;

            12). pagina web pe care este disponibilă documentaţia:

                              ftp://primariasv.ro/pub/achizitii_publice/documentatii/concesionareaet/

Inchide