Nr. 10842 din 11.04.2014

ANUNT LICITAŢIE
 pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava
 
 
1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: Municipiul Suceava, adresa: b-dul 1 Mai, nr. 5A; tel.: 0230212696; fax: 0230520593; e-mail: primsv@primariasv.ro . Alte informaţii se pot solicita de la Compartimentul achiziţii publice, tel. 0230.212696, int. 167, e-mail chiruluminita@primariasv.ro .
2. Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune: HCL nr. 287/14.11.2013 privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava.
     3. Aria teritorială unde urmează a se presta/furniza serviciul/activitatea: Municipiul    Suceava.
4. Serviciul/activitatea care urmează să fie prestat/prestată/ furnizat/furnizată/detaliat/detaliată pe activităţi: Serviciul public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în Municipiul Suceava.
5. Durata contractului de delegare a gestiunii: 20 ani.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile de obţinere a documentaţiei: Documentaţia de atribuire a contractului se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare scrisă în acest sens, în una din următoarele modalităţi: a) direct, nerestricţionat, de pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Suceava; b) pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic. Solicitarea scrisă pentru obţinerea documentaţiei de atribuire se depune la Registratura Primăriei municipiului Suceava, adresa: B-dul 1 Mai, nr. 5A şi/sau fax 0230.520593 şi/sau e-mail: chiruluminita@primariasv.ro .
7. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare: Preţul pentru documentaţia de atribuire pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic, este de 50 de lei; contravaloarea se va plăti la casieria Primăriei Municipiului Suceava sau în contul RO97TREZ59121360250XXXXX. Costul transmiterii Documentaţiei de atribuire va fi suportat de către solicitant.
8. Termenul limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se depun/transmit ofertele: data 14.05.2014, ora 9:00; adresa la care se depun/transmit ofertele: sediul Primăriei Municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, Ghişeul Registratură-parter.
9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 14.05.2014, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A.
    10.Dacă este cazul, garanţiile solicitate: Garanţie de participare: 100.000 lei.
    11. Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.
    12. Pagina web pe care este disponibilã documentaţia: ftp://primariasv.ro/pub/achizitii_publice/documentatii/concesionareaet/
Inchide