ANUNȚ DE RECRUTARE A ȘAPTE POZIŢII DE

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

Nr.34870/15.10.2021

 

       În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, a demarat procesul de recrutare a 7 (șapte) poziţii de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Transport Public Local S.A.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1.         Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2.         Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

              Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

 1. studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 2. cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 3. capacitatea deplină de exerciţiu;
 4. experienţa în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 5. minim 10 ani de experienţă profesională;
 6. să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;
 7. persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administratori.

           Condiții specifice de structură a consiliului de administrație:

           - cel puțin doi dintre membrii săi să aibă studii superioare economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

           - cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare juridice şi experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani;

           - cel puțin doi dintre membrii săi trebuie să aibă studii superioare în domeniul economic sau în științe inginerești și experiență relevantă în domeniul transporturilor, din care minim 5 ani să fi ocupat o funcție de administrare, conducere sau coordonare a activității de transport

          - cel puțin unul dintre membrii consiliului să aibă studii superioare în domeniul construcțiilor și minim 5 ani de experiență în acest domeniu sau să aibă studii superioare și minim 5 ani de experiență relevantă în managementul proiectelor cu finanțare europeană și să fi coordonat în calitate de manager de proiect minim un proiect finalizat care să cuprindă o componentă de construcții și instalații.

           - unul dintre membrii consiliului, pe lângă îndeplinirea condițiilor minime generale și a uneia sau a mai multe dintre condițiile specifice de mai sus, trebuie să provină din rândul funcționarilor sau a altor categorii de personal a Primăriei Municipiului Suceava. 

Toți candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale minime obligatorii, precum și minim una din categoriile de condiții specifice menite să asigure Consiliului o componenţă mixtă şi echilibrată în ceea ce priveşte pregătirea de specialitate și experienţa profesională, asigurând astfel o diversitate a expertizei şi experienţelor la nivelul întregului consiliu. Unul dintre membrii consiliului, pe lângă îndeplinirea condițiilor minime generale și a uneia sau a mai multe dintre condițiile specifice de mai sus, trebuie să provină din rândul funcționarilor sau a altor categorii de personal a Primăriei Municipiului Suceava. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să fie independenţi, în sensul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale.

            Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe listă scurtă vor trebui să elaboreze o declaraţie de intenţie,  în termen de 15 zile de la întocmirea listei scurte, pe baza scrisorii de aşteptări publicată pe siteul www.tpl-sv.ro şi pe www.primariasv.ro .

            Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

  1. Opis; 
  2. Copia actului de identitate
  3. Copia diplomelor de studii
  4. Curriculum Vitae;
  5. Formular nr. 1 („Oferta tehnică”): în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie. Aceasta va fi însoțită de copii semnate pentru conformitate cu originalul după diplome și alte înscrisuri doveditoare, după caz; 
  6. Formularul nr.2: Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese; 
  7. Formularul nr.3: Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă deţine sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990; 
  8. Formular nr.4: Declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și/sau certificat de cazier judiciar, în original;
  9. Formular nr.5: Declaraţie pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experientei profesionale;
  10. Formular nr.6:  Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit;
  11. Formular nr.7: Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie;
  12. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare postului de administrator sau o declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 8.

            Criteriile de selecție sunt cele din cadrul matricei consiliului:

- cunoașterea domeniului transportului  de călători şi a pieţei pe care operează societatea;

- cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale din domeniul transportului public de călători;

- competenţe profesionale de importanţă strategică;

- competenţe referitoare la viziunea şi planificarea strategică;

- capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia;

- competenţe referitoare la marketingul strategic;

- competenţe referitoare la managementul riscului;

- cunoaşterea legislaţiei specifice;

- competenţe referitoare la finanţe şi contabilitate;

- competenţe de guvernanţă corporativă;

- competenţe referitoare la monitorizarea performanţei;

- abilităţi  de comunicare şi negociere;

- capacitatea de analiză şi sinteză;

- abilităţi de relaţionare;

- participarea în organizaţii internaţional/europene constituite în domeniul transporturilor sau alte domenii relevante;

- integritate şi reputaţie;

- independenţa;

- expunerea politică;

- alinierea cu scrisoare de aşteptări a acţionarilor;

- numărul de mandate de administrator/manager exercitate concomitent;

- anii de experiență în activitatea de administrare/management;

- studii superioare și experientă cel puţin 5 ani, în domeniul transporturilor, economic, de audit, financiar, juridic, construcții sau management de proiect, după caz.

 1. de evaluare / selecţie finală a candidaţilorINTERVIU:

 

1. Dosarul de candidatură.

2. Matricea profilului de candidat.

3. Declaraţia de intenţie a candidatului

 

            Modul de transmitere a dosarului de aplicație:

            Documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi expediate prin curier/poştă/depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data 15.11.2021, ora 16:00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare şi selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A., Nume Prenume Candidat”, la registratura Primăriei Municipiului Suceava.

            Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

            Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

           Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit că datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.

            Comisia de selecție îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

          Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

          Profilul consiliului, matricea consiliului, criteriile de selectie și formularele necesare pot fi consultate/descărcate de la adresele www.primariasv.ro și www.tpl-sv.ro.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi anunţate personal prin intermediul postei electronice.

        Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma procesului de selecţie, desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, la propunerea acţionarului unic, Municipiul Suceava, prin Comisia de selecție constituită prin H.C.L. nr. 115/27.05.2021.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Primăria Municipiului Suceava, dna Raluca Pînzariu, tel. 0230-212696 / Interior 252 sau dna Grigoraș Carolina tel. 0230-212696 / Interior 165,  fax. 0230-520593, e-mail primsv@primariasv.ro.

Scrisoare de așteptări referitoare la Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A., pentru perioada 2021-2025.

Profilul consiliului de administrație al SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA

 

Inchide