În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, a demarat procesul de recrutare a 7 (șapte) poziții de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Transport Public Local S.A.
    Forma detaliată a prezentului anunț, condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului, condițiile specifice de structură a Consiliului, criteriile de selecție, documentele necesare pentru depunerea candidaturii, scrisoarea de așteptări, profilul și matricea Consiliului pot fi consultate/descărcate de la adresa
www.primariasv.ro și www.tpl-sv.ro.
    Dosarul de candidatură poate fi expediat prin curier/poștă/depus cu confirmare de primire până cel târziu în data de 15.03.2017, ora 16:00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare și selecție pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A., Nume Prenume Candidat”, la registratura Primăriei Municipiului Suceava.
    Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma procesului de selecţie, desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, la propunerea acţionarului unic, Municipiul Suceava, prin Comisia de selecție constituită prin H.C.L. nr. 354/15.12.2016. Date suplimentare se pot obține de la Primăria Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, Serviciul Resurse Umane, tel. 0230-212696, interior 252, persoana de contact d-na Raluca Pînzariu, e-mail
primsv@primariasv.ro.

 

Anunț declanșare procedura de selecție

Model de completare Oferta tehnică

Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese

Declarație privind statutul de independent

Declarație privind lipsa antecedentelor penale

Profilul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A.

Tabel punctaje matricea Consiliului

Scrisoare de așteptări

 

Inchide