ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ - ÎNCHIRIERE; ÎNCHIRIERE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Suceava, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, judeţul Suceava, telefon 0230.212.696, int. 147, fax 0230.530.231, e-mail: primsv@primariasv.ro, cod fiscal 4244792.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
  - o parcelă de teren  în suprafață de 14  mp aparținând domeniului public al Municipiului Suceava, situată în  municipiul Suceava, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, în vederea amplasării unui chioșc cu destinația de alimentație publică, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 93 din 28.03.2024 și conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 
  - o parcelă de teren  în suprafață de 12  mp aparținând domeniului public al Municipiului Suceava, situată în încinta Școlii Gimnaziale nr.10 Suceava, în vederea amplasării unui chioșc cu destinația de alimentație publică pentru elevi, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 94 din 28.03.2024 și conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 
  - spațiul în suprafață de 1 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Suceava, situat în incinta sediului Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr.5A, jud. Suceava, în vederea amplasării unui bancomat, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 200 din 18.05.2023 și conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019;
  - spațiul cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 8,4 mp, aparținând domeniul privat al Municipiului Suceava, situat în municipiul Suceava, str. Calea Unirii fn,  conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 16 din 31.01.2024 și conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere,  de la sediul  Municipiului Suceava.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Patrimoniu, Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A, județul Suceava.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei/ exemplar pentru fiecare parcelă de teren și 100 lei/exemplar pentru fiecare spațiu și poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A, județul Suceava sau prin virament bancar, în contul RO97TREZ59121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, cod fiscal 4244792.
  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.05.2024, ora 15.00.
4. Informaţii privind ofertele: 
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.05.2024, ora 10.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, judeţul Suceava,  Registratură – ghișeul nr. 3.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur  exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.05.2024, ora 12.00, Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A,  judeţul Suceava, Sala de Ședinte.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, județul Suceava, cod 720062, telefon 0230.214.948, 0230.523.290, e-mail: trsv-registratura@just.ro.
7. Anunțul de licitație a fost publicat în M.O. nr. 64 din 03.04.2024.

Inchide