ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ; ÎNCHIRIERE
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Suceava, Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A, judeţul Suceava, telefon 0230.212.696, int. 147, fax 0230.530.231, e-mail: primsv@primariasv.ro , cod fiscal 4244792.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat : 
- o parcelă de teren  în suprafață de 29  mp aparținând domeniului privat al Municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Aurel Vlaicu fn, în vederea construirii unei magazii de lemne, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 451 din 14.12.2023 și conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 
- spațiul  nr. 1 și terenul aferent aparținând domeniul public, în suprafață de 8,5 mp fiecare, identic cu parcela cadastrală nr. 44091.C3/1, situat în municipiul Suceava, str. Petru Rareș nr.7 A,  conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 24 din 31.01.2024 și conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 
- spațiul  nr. 2 și terenul aferent aparținând domeniul public, în suprafață de 8 mp fiecare, identic cu parcela cadastrală nr. 44091.C3/2, situat în municipiul Suceava, str. Petru Rareș nr.7 A,  conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 24 din 31.01.2024 și conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 
- spațiul  nr.3 și terenul aferent aparținând domeniul public, în suprafață de 8 mp fiecare, identic cu parcela cadastrală nr. 44091.C3/3, situat în municipiul Suceava, str. Petru Rareș nr.7 A,  conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 24 din 31.01.2024 și conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 
- spațiul  cu altă destinație decât locuință , în suprafață de 8,4 mp, aparținând domeniul privat, situat în municipiul Suceava, str. Calea Unirii fn,  conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 16 din 31.01.2024 și conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere,  de la sediul  Municipiului Suceava.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Patrimoniu, Municipiul Suceava, Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 10 lei pentru parcela de teren și 100 lei pentru fiecare spațiu și poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Suceava, Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A sau prin virament bancar, în contul RO97TREZ59121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, cod fiscal 4244792.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2024, ora 15.00.
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27.03.2024, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Municipiului Suceava, Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 5A, Registratură – ghișeul nr. 3,  judeţul Suceava.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur  exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.03.2024, ora 12.00, în Sala de Ședinte a Municipiului Suceava , Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A,  judeţul Suceava.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, Suceava, județul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, cod 720062, telefon 0230.214.948, 0230.523.290, e-mail: trsv-registratura@just.ro.
7. Anunțul de licitație a fost publicat în M.O. nr. 38 din 27.02.2024

Inchide