ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ; ÎNCHIRIERE
  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Suceava, Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5 A, judeţul Suceava, cod fiscal 4244792, telefon 0230.212.696, int. 147, fax 0230.530.231, e-mail: primsv@primariasv.ro.
  2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 201 din 18.05.2023, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 200 din 18.05.2023 și  în baza O.U.G nr. 57 din 03.07.2019:
 - un bun imobil, spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 68,55 mp, aparținând domeniul public al Municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Ștrandului; 
- un bun imobil - spațiu, în suprafață de 1 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Suceava, situat în incinta sediului  Municipiului Suceava, din Bd. 1 Mai nr. 5 A, în vederea amplasării unui bancomat.
  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietele de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate procura la cerere de la sediul  Municipiului Suceava.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, Municipiul Suceava, Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5 A.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei pentru fiecare din cele două bunuri imobile - spații și poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Suceava, Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5 A sau prin virament bancar, în contul RO97TREZ59121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, cod fiscal 4244792.
  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.06.2023, ora 15.00.
  4. Informaţii privind ofertele: 
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20.06.2023, ora 10.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Municipiului Suceava, Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5 A, Registratură – ghișeul nr. 3,  judeţul Suceava.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele trebuie depuse într-un exemplar în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.
  5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.06.2023, ora 12.00, în Sala de Ședinte a Municipiului Suceava, Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5 A,  judeţul Suceava.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, Suceava, județul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, cod 720062, telefon 0230.214.948, 0230.523.290, e-mail: trsv-registratura@just.ro.
  7. Anunțul de licitație a fost publicat în M.O. nr. 96 din 24.05.2023.

Inchide